Privacy

(see below for English)

Persoonsgegevens
PZZL.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, te weten voor- en achternaam, adresgegevens en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de boeken af te kunnen leveren of het geven van PZZL.com-productinformatie.

PZZL.com verstrekt uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst — verzending bijvoorbeeld — gegevens aan derden.

Cookies
PZZL.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@pzzl.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. PZZL.com zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

PZZL.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PZZL.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pzzl.com

PRIVACY

Personal data
PZZL.com is responsible for the processing of personal data, namely first and last name, address and e-mail address. This data is only used to deliver the books or to provide PZZL.com product information.

PZZL.com only provides data to third parties if this is necessary for the implementation of an agreement – for example, sending.

Cookies
PZZL.com only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and, for example, remember your preferences. We can also use this to optimize our website. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information that was previously saved via the settings of your browser.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You can do this yourself via the personal settings of your account. In addition, you have the right to withdraw your consent for data processing or to object to the processing of your personal data by our company and you have the right to data transferability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you.

If you want to make use of your right to object and / or the right to data transferability or if you have other questions / comments about data processing, please send a specific request to info@pzzl.com.

To ensure that the request for inspection has been made by you, we request that you send a copy of your proof of identity with the request. This copy must contain your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen service number (BSN) black. This is to protect your privacy. PZZL.com will respond to your request as quickly as possible, but in any case within four weeks.

PZZL.com would also like to point out that you have the possibility to file a complaint with the national data protection authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this via the following link: https://autoriteit Individual data.nl/nl/contact-with-de-autoriteit- Individual data/tip-ons

How we protect personal data
PZZL.com takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you feel that your data is not properly protected or there are indications of abuse, please contact us via info@pzzl.com

smart puzzles